ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ႏုိင္လုိ႔ အားကိုးရွာစရာမလုိဘူးဆုိတဲ့ ေမကဗ်ာ

Credit to Popular

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *