ေမာင္ေလးျဖစ္သူရဲ႕ ဘြဲ႕ယူ အခမ္းအနားမွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေတြ႔ရတဲ့ နႏၵာလိႈင္တို ့မိသားစု

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *