လမ္းမွာေတြ႕တဲ့ လမ္းျပင္အလုပ္သမားေတြ အတြက္ ပကာသနမပါတဲ့ အလွဴေလးလုပ္ခဲ့တဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *