ေက်းဇူးရွိဖူးတဲ့သူကို ေတြဖို ့ အတြက္ မိုင္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကူးခတ္ျပီး ႏွစ္တိုင္းလာတဲ့ ပင္ဂြင္းေလး

ေက်းဇူးရွိဖူးတဲ့သူကို ေတြဖို ့ အတြက္ မိုင္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကူးခတ္ျပီး ႏွစ္တိုင္းလာတဲ့ ပင္ဂြင္းေလး

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *